Hoppa till sidans innehåll

TVÄRREDS IDROTTSFÖRENINGS STADGAR


§ 1           Tvärreds ldrottsförening, stiftad den 30 juni 1930,har till ändamål att genom utövning av idrott och friluftsliv verka för höjande av medlemmars andliga och fysiska fostran samt för främjande av god kamrat- och idrottsanda.

§ 2           En var välfrejdad person kan bli medlem i Tvärreds IF som aktiv eller passiv. Genom beslut på årsmöte kan medlem kallas till hedersledamot.

§ 3           Såväl aktiva som passiva medlemmar erlägger en årsavgift som fastställes av ordinarie årsmöte. Hedersledamot är befriad från avgift.

§ 4           Tvärreds IF:s angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, vice kassör samt två ledamöter utan särskild funktion.

§ 5           Den idrottsliga verksamheten inom Tvärreds IF handhaves närmast av sektioner.  För varje sektion väljes årligen en sektionsstyrelse bestående av ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig jämte erforderligt antal övriga ledamöter.  Om sektionsstyrelse utses vid möte med de medlemmar, som utövar de idrotter, vilka handhaves av ifrågavarande sektion, skall det sålunda företagna valet stadsfästas av nästkommande årsmöte.

§ 6           Alla val skall förberedas av en valberedning bestående av tre personer, som väljes vid ordinarie årsmöte

§ 7           Arsmöte hålles under januari eller februari månad.  Extra möten utlyses av styrelsen, när omständigheterna så erfordrar.  Kallelse utfärdas av styrelsen på lämpligt sätt i god tid.

§ 8           Styrelsen väljes växelvis på två år. ordförande, vice kassör och en ledamot utan särskild funktion väljes för samma tidsperiod.  Sektioner, revisorer och en valberedning väljes för en mandatperiod av ett år.

§ 9           Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande.

§ 10       Vid föreningens årsmöte förekommer följande ärenden:

1.      Mötets öppnande

2.      Godkännande av dagordning

3.      Val av ordförande och sekreterare för mötet

4.      Val av justeringsman

5.      Uppläsande av föregående årsmötesprotokoll

6.      Uppläsande av styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser

7.      Styrelsens årsredovisning och revisorernas årsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

8.      Val av styrelse, sektioner och kommittéer

9.      Val av valberedning

10.  Fastställande av årsavgift och budget

11.  Behandling av förslag från styrelse, sektioner och medlemmar

12.  Avslutning

§ 11       Styrelsen fastställer hur den idrottsliga verksamheten skall finansieras.

§ 12       Verksamhets och räkenskapsåret omfattar tiden från och med 1/1 till 31/12.

§ 13       Revisorerna åligger att granska sektionsstyrelsernas och styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sist förflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två dagar före ordinarie årsmöte.

§ 14       Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering (öppen eller sluten).  Vid votering bestämmes utgången, utom i frågor som omförmäles i §15 genom enkel majoritet.  Om vid öppen votering, som ej gäller val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla, som biträdes av ordföranden.  Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 15       Förslag om ändring av dessa stadgar eller om Tvärreds IF:s upplösning får endast vid ordinarie årsmöte upptagas till avgörande.  För godkännande av dylika förslag erfordras beslut med minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.

§ 16       Beslut om upplösning av Tvärreds Idrottsförening skall innehålla föreskrifter om användning av föreningens tillgångar för bestämt idrottsfrämjande ändamål och skall omedelbart delgivas respektive specialförbund medelst bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- samt vinst och förlusträkningar.

§ 17       Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.  Ordförande och sekreterare är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finns tillgängliga för föreningens medlemmar.

§ 18       Genom inträde i Tvärreds Idrottsförening har medlem ställt sig dessa stadgar till efterrättelse.  Medlem äger ej rätt att utan styrelsens medgivande i tävlan utom densamma få representera föreningen.  Medlem som ej löst årskort äger ej rätt att deltaga i föreningens idrottsverksamhet.  Medlem som bryter mot dessa stadgar eller handlar mot hederna lagar, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

Uppdaterad: 18 DEC 2008 10:21 Skribent: Mikael Westher

Postadress:
Tvärreds IF
Org. nr 865500-5414, Klubbstugan
52394 Tvärred

Kontakt:
Tel: +46703850554
E-post: This is a mailto link

Se all info

    Assistanskåren LH Tryck Uspg-loggavgl